CENTRUM MANAŽÉRSTVA KVALITY V STAVEBNÍCTVE

CEMAKS je školiace stredisko na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Poskytujeme školenia, poradenstvá, audity a dokumentácie v oblasti manažérskych systémov.

Systém manažérstva kvality

STN EN ISO 9001:2016

Systém environmentálneho manažérstva

STN EN ISO 14001:2016

Systém manažérstva BOZP

STN ISO 45001:2019

Integrovaný manažérsky
systém

STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
STN ISO 45001:2019